Unlimited Classes by MINI STUDIO

Unlimited Classes by MINI STUDIO

MINI STUDIO Unlimited Classes

1,200 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น

เข้ารับบริการการออกกำลังกายกลุ่ม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ใช้บริการภายใน 15 วัน หลังจากสมัครโปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น      

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –  30 มิถุนายน 59

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. บริการการออกกำลังกายกลุ่ม ถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
  2. ราคาค่าบริการแพคเกจ ต้องทำการชำระครั้งเดียว ก่อนการเข้ารับบริการ
  3. ค่าบริการการออกกำลังกายกลุ่ม ดังกล่าวนี้ ไม่รวมค่าบริการสถานที่ เครื่องเล่นออกกำลังกาย
  4. ตารางกิจกรรมการออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานบริการ และถือเป็นสิทธิ์ของสถานบริการ
  5. เมื่อทำการตกลงชำระค่าบริการและลงนามในเอกสารการยอมรับเงื่อนไขแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เพื่อขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นได้
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  7. ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการพักการใช้บริการ (Drop) ในทุกกรณี