Mini Studio Special Weekend 1,590 บาท

Mini Studio Special Weekend 1,590 บาท

Mini Studio Special Weekend 1,590 บาท
ออกกำลังกายคลาสได้ไม่จำกัดครั้ง ใช้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์
ระยะเวลาใช้บริการ 1 เดือน
ระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559
ข้อกำหนด และ เงื่อนไข
1. บริการการออกกำลังกายกลุ่ม ถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
2. ราคาค่าบริการ ต้องทำการชำระครั้งเดียว ก่อนการเข้ารับบริการ
3. ค่าบริการการออกกำลังกายกลุ่ม ดังกล่าวนี้ ไม่รวมค่าบริการสถานที่ เครื่องเล่นออกกำลังกาย
4. ตารางกิจกรรมการออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานบริการ และถือเป็นสิทธิ์ของสถานบริการ
5. เมื่อทำการตกลงชำระค่าบริการและลงนามในเอกสารการยอมรับเงื่อนไขแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เพื่อขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นได้
6.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้
7. ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการพักการใช้บริการ (Drop) ในทุกกรณี