I AM : Sport Scientist กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

I AM : Sport Scientist กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

I AM : Sport Scientist กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คือใคร  ???

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ นักออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้โปรแกรที่ส่งเสริมพัฒนาตามระยะเวลาช่วงการฝึกที่ถูกต้อง ในเรื่อง ความแข็งแรง ความทนทาน ระบบไหลเวียน ระบบการทำงาน ประสาท ความยืดหยุ่น ความเร็ว พลัง และความสมดุล ของร่างกาย     …..

ความสำคัญของนักวิทยาศาตร์การกีฬากับการออกกำลังกาย จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้ที่มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ไปตามขั้นตอน จนบรรลุเป้าหมาย  ไม่ว่าเป้าหมายความคาดหวังจะต่างกันไปในแต่ละคน นักวิทยาศาตร์การกีฬาจะนำสู้เป้าหมาย แต่อย่างไรเสียสิ่งสำคัญนอกเหนือจากนี้ ขึ้นอยู่กับ ความมุ่มมั่น และวินัย ความร่วมมือของผู้เข้าโปรแกรม ทั้งหมดนี้ ถือเป็นหัวใจของผู้สำเร็จเป้าหมายของการออกกำลังกาย จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ยากยิ่งที่จะถึงเป้าหมาย อย่างหลายคนที่ออกกำลังกายมาเป็นปี ทำไมยังไม่มีอะไรเปลี่ยน นักวิทยาศาตร์การกีฬา คือ คำตอบ