นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไร

กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไร
ผู้เรียนในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ทางด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ทางด้านการกีฬาไปพร้อม ๆ กัน สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสอน การออกกำลังกาย แบ่งประเภทการทำงานตามสาขาที่เรียน ได้ดังนี้

กายวิภาคศาสตร์ ศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกาย

สรีรวิทยา ศาสตร์ที่ให้ความรู้การทำงานทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น ได้ด้วยระบบการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ความสามารถในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดและระบบพลังงาน รวมทั้งสาเหตุที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายใน ร่างกาย
ตามอ่านต่อกันพรุ่งนี้ นะคะ ยังไม่จบน๊า…..