นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไร (ตอนจบ)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไร  (ตอนจบ)

“กว่าจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเรียนอะไร (ตอนจบ )

ชีวกลศาสตร์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อต่อ เพื่อนำไปสู่การใช้แรง ในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โภชนาการทางการกีฬา ศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนทั้งในด้านปริมาตร และคุณภาพซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานใน การเคลื่อนไหวการเก็บสำรองพลังงานไว้ในกล้ามเนื้อ การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันและภายหลังการฝึกซ้อมแข่งขัน ซึ่งจะช่วยเสริมโครงร่างและความสามารถของร่างกายให้คงสภาพแข่งแกร่งยิ่งขึ้น

จิตวิทยาการกีฬา ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการควบคุมทักษะการเคลื่อนไหวและ ทักษะกีฬารวมถึงการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์

เวชศาสตร์การกีฬา ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สภาพร่างกายให้สมรรถภาพทางกายอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

เทคโนโลยีทางการกีฬา ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่องมือช่วยสนับ สนุนในการพัฒนาส่งเสริม การวิเคราะห์ ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางด้านเทคนิคทักษะ และการประเมินผล