Yoga

Yoga

ศาสตร์ที่มีมากว่า 5,000 ปี กงล้อแห่งชีวิตที่จะนำพามนุษย์เราไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิต วิถีที่ครอบคลุมทั้งมีร่างกายแข็งแรง สมดุล มีอารมณ์มั่นคง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน เป็นอิสระ โยคะคือการรวมกายกับใจของผู้ฝึกเข้าไว้ด้วยกัน การมีสติอยู่กับกาย โยคะให้ความสำคัญยิ่งกับหลักแห่งความสมดุล ศาสตร์ของโยคะมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้ฝึกไปสู่ศักยภาพสูงสุด ฝึกให้กายแข็งแรง พร้อมยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น การทำให้กายและจิตนิ่ง สบาย มีสติ ผ่อนคลายและสงบ ขณะฝึกอาสนะ เรากำลังคืนสมดุลแห่งชีวิตให้กับตัวเราเอง

re2